ZŠ a MŠ
Konečná
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde: O škole >> O nás

Výstavba školy byla dokončena v roce 1980. Její areál tvořily tři pavilony. Vyučování I. stupně bylo zahájeno v září, II. stupně v říjnu téhož roku. O několik let později byla přistavena tělocvična. Při živelné pohromě v srpnu 2005 došlo k poničení jednoho pavilonu a o rok později k jeho demolici. V roce 2010 bylo slavnostně otevřeno školní víceúčelové hřiště, které je od roku 2011 přístupné i pro veřejnost. Zřizovatelem školy je Město Havlíčkův Brod. Od 1.7. 2001 má škola právní subjektivitu a sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Výuka probíhá v devíti ročnících rozdělených na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvořivá škola. Na škole jsou zřízeny jak běžné třídy, tak třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona - pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Co můžeme nabídnout aneb silné stránky naší školy

 • jsme škola „rodinného typu“
 • na škole jsou zřízeny třídy podle § 16 odst. 9 – tzv. „speciální třídy“
 • logopedie – přímo na škole, vyškolení logopedové
 • dobré a klidné klima školy, vstřícný vztah mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči
 • účast dětí na různých soutěžích
 • velké množství zájmových kroužků, které jsou zcela bezplatné
 • 2 oddělení školní družiny pro žáky I. stupně – poplatek za měsíc 150 Kč
 • výborně fungující školní klub pro žáky II. stupně - zdarma
 • ozdravný pobyt na horách pro zájemce z I. i II. stupně
 • pravidelný plavecký kurz po celou docházku na I. stupeň, děti chodí plavat již od 1. třídy, výuka je částečně hrazena SRPDŠ
 • zapojení školy do mnoha projektů – evropské, krajské, eTwinning
 • nepovinný předmět Finanční hospodaření
 • možnost volného přístupu dětí k počítačům a internetu
 • využití interaktivních tabulí při výuce, slušně vybavená školní knihovna a kabinety jednotlivých předmětů
 • spousta mimotřídních a mimoškolních akcí – sportovních, kulturních, i „jen tak“
 • ochota většiny pracovníků se na těchto akcích zdarma a v mnoha případech ve svém volném čase podílet
 • rozsáhlé zelené plochy k vyžití dětí v době vyučování i ve volném čase
 • rozlehlé travnaté hřiště a víceúčelové sportovní hřiště – možnost pronájmu za 100 Kč na hodinu
 • velká tělocvična – možnost pronájmu tělocvičny za 250 Kč na hodinu
 • inovativní výukové metody
 • dobré vztahy mezi zaměstnanci
 • fungující Školská rada
 • dobrý vztah většiny žáků ke škole, zájem bývalých žáků o svou školu
 • netradiční zápis do 1. třídy
 • tvorba školního časopisu našimi žáky
 • účast školy v dobročinných sbírkách, spolupráce s charitou, ČČK aj.
 • spolupráce s krajskou knihovnou, galerií, muzeem, středními školami
 • akce školy pro žáky, jejich rodiče a širší veřejnost
 • projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, pitný režim pro všechny žáky

2022 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308