Základní škola
Konečná
Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, tel.: 569 427 850, e-mail: zskon@hbnet.cz
Právě se nacházíte zde: O škole >> O nás

Výstavba školy byla dokončena v roce 1980. Její areál tvořily tři pavilony. Vyučování I. stupně bylo zahájeno v září, II. stupně v říjnu téhož roku. O několik let později byla přistavena tělocvična. Při živelné pohromě v srpnu 2005 došlo k poničení jednoho pavilonu a o rok později k jeho demolici. Zřizovatelem je Město Havlíčkův Brod. Od 1.7. 2001 má škola právní subjektivitu a sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Výuka probíhá v devíti ročnících rozdělených na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvořivá škola. Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě jsou na škole zřízeny specializované třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (od 3. do 9. ročníku, kromě 5. ročníku).

Co můžeme nabídnout aneb silné stránky naší školy

 • Jsme škola „rodinného typu“ – učitelé znají většinu žáků jménem (to znamená i ty, které neučí – ať již jsou z I. nebo II. stupně)
 • na škole jsou zřízeny specializované třídy, pro žáky s vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie……
 • logopedie – přímo na škole, vyškolený logoped
 • dobré a klidné klima školy, vstřícný vztah mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči (i tady se výjimky najdou)
 • účast dětí na různých soutěžích
 • velké množství zájmových kroužků, které jsou zcela bezplatné
 • 2 oddělení školní družiny pro žáky I. stupně – poplatek za měsíc 100 Kč
 • výborně fungující školní klub pro žáky II. stupně - zdarma
 • ozdravný pobyt na horách pro zájemce z I. i II. stupně
 • pravidelný plavecký kurz po celou docházku na I. stupeň, děti chodí plavat již od 1. třídy, výuka je částečně hrazena SRPDŠ
 • možnost volného přístupu dětí k počítačům a internetu
 • poměrně rozsáhlé využívání počítačů, hlavně na II. stupni
 • spousta mimotřídních a mimoškolních akcí – sportovních, kulturních, i „jen tak“
 • ochota většiny pracovníků se na těchto akcích zdarma a v mnoha případech ve svém volném čase podílet
 • rozsáhlé zelené plochy k vyžití dětí v době vyučování i ve volném čase
 • rozlehlé travnaté hřiště a velká tělocvična – možnost pronájmu tělocvičny za 250 Kč na hodinu
 • 2x ročně návštěva stomatologa
 • ochota převážné části učitelského sboru „učit se“ jak nově učit a přistupovat k dětem
 • dobré vztahy mezi pracovníky (nejsou sice ideální, ale jsou bez podstatných problémů – v případě potřeby dokážeme táhnout za jeden provaz)
 • fungující Rada školy
 • dobrý vztah většiny žáků ke škole, zájem bývalých žáků o svou školu
 • netradiční zápis do 1. třídy
 • tvorba školního časopisu našimi žáky
 • účast školy v dobročinných sbírkách, spolupráce s charitou
 • akce školy pro žáky, jejich rodiče a širší veřejnost
 • pitný režim pro všechny žáky

2018 © Ing. Milan Švejda | Araweb.cz | SveSve@seznam.cz | 737 911 308